สถานฑูต...เค้าใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรผ่านเหตุผลหลักๆในการพิจณาวีซ่านักเรียน

16 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 158 ครั้ง